0
User

Regulamin

 1. Dodanie strony internetowej do Katalogu Stron jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Każdy zainteresowany użytkownik może za pośrednictwem właściwego formularza dodać swoją stronę internetową do Katalogu Stron.
 3. Każda treść dodana przez zainteresowanych użytkowników do Katalogu Stron zostanie poddana szczegółowej weryfikacji przez Administratora, który zastrzega sobie prawo do jej odrzucenia.
 4. Administrator może ingerowkkać w tytuły i opisy stron internetowych umieszczanych w Katalogu Stron, jednocześnie ma prawo do zmiany ich lokalizacji bez zgody i powiadamiania o tym fakcie zgłaszających lub właścicieli strony.
 5. Prawidłowo zgłoszona strona internetowa powinna zawierać:
  • tytuł strony internetowej zgodny z charakterystyką witryny, przy czym zalecany jest oficjalny tytuł strony;
  • adres strony w formacie www.NazwaDomeny.pl
  • rzetelną deskrypcję strony internetowej dokonaną w języku polskim – charakterystyka dodawanej strony internetowej winna być sporządzona spójnie i rzeczowo, przede wszystkim o niepowtarzalnej treści, pozbawionej błędów ortograficznych oraz uchybień interpunkcyjnych. Należy zaznaczyć, że wpisy z niedbałymi opisami bądź też przepełnione ilością słów kluczowych, oraz skopiowane z innych stron internetowych, zostaną bezwzględnie odrzucone.
 6. Dodawana strona internetowa powinna być zgłoszona wyłącznie do kategorii odpowiadających tematyce wpisywanej strony, dopuszczalny jest wybór maksymalnie trzech kategorii.
 7. Przy opisywaniu przedsiębiorstwa należy wskazać firmę przedsiębiorstwa, opis działalności, branżę, adres siedziby, telefon, adres e-mail.
 8. Administrator zastrzega, że wpisywana strona internetowa powinna być stroną główną zgłaszanego serwisu - podstrony, strony o rozszerzeniach .php, .html, i tym podobne zostaną odrzucone.
 9. Strony internetowe zgłaszane do Katalogu w niezgodnie z wymogami przedstawionymi powyżej zostaną odrzucone.
 10. Przewidywany jest tylko jeden, płatny rodzaj wpisu do Katalogu Stron.
 11. Wybór rodzaju zgłoszenia zależy wyłącznie od osoby zgłaszającej stronę internetową.
 12. Administrator dopuszcza możliwość tworzenia powiązań zgłaszanych stron z katalogu z innymi podmiotami, wówczas adres tej strony jest wyświetlany na profilu właściwego przedsiębiorstwa.
 13. Administrator przewiduje możliwość komentowania profilu przedsiębiorstwa, przy czym wątek z komentarzami zostanie wyświetlony pod informacjami o przedsiębiorstwie.
§ 2 Moderacja Katalogu Stron
 1. Zgłaszane strony internetowe będą poddawane procesowi moderacji.
 2. Administrator Katalogu Stron dołoży wszelkich możliwych starań, by niezwłocznie po wpisaniu strony internetowej nastąpiła jej moderacja.
 3. Okres moderacji zgłaszanej strony internetowej może trwać do 30 dni od chwili zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłaszana strona internetowa nie zostanie dodana do Katalogu po upływie maksymalnie 30 dni od momentu jej zgłoszenia, będzie to równoznaczne z brakiem akceptacji treści opisu przez Administrację, która to odrzuci wpis.
 5. Administracja zastrzega, że do Katalogu Stron nie będą dodawane strony zawierające treści sprzeczne z polskim oraz międzynarodowym prawem.
 6. Nie zostaną wpisane ponadto witryny zawierające rasistowskie czy faszystowskie treści, propagujące przemoc, bądź wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym czy wyznaniowym, a także stron popierających treści powszechnie uznane za niemoralne, erotyczne i pornograficzne a także naruszające zasady etyczne.
 7. Administracja nie zaakceptuje stron, których opis lub tytuł będzie złożony się z fraz i słów kluczowych (bez zachowania logicznej treści).
 8. Istotnym jest, by treść strony była zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona propozycja dodania.
 9. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do odrzucenia oraz usunięcia strony internetowej z Katalogu bez konieczności powiadomienia zgłaszającego, a tym samym informowania go o przyczynach tejże decyzji.
 10. Administracja Katalogu informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępu do portalu wywołany wszelkimi awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań szeroko rozumianej siły wyższej. Administrator nie odpowiada również za jakiekolwiek straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem przez niego z serwisu.
§ 3 Cena, forma oraz zasady wnoszenia opłat, dostęp do danych kontaktowych
 1. Przy wpisie do Katalogu Stron, zgłaszający powinien pamiętać, że opłata pobierana jest za samo rozpatrzenie wpisu. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez osobę zgłaszającą, a tym samym dokona odrzucenia wpisu, zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 2. Wybór płatnego rodzaju wpisu do Katalogu Stron, obliguje zgłaszającego do postępowania zgodnie ze wskazówkami komunikatów widocznych na ekranie swojego monitora.
 3. Koszt wpisu do Katalogu Stron wynosi:
  • 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą kategorię (dopuszczalny jest wybór maksymalnie trzech kategorii),
  • 5,00 zł (słownie: pięć złotych) miesięcznie przy możliwości wyboru wyróżnienia wpisu na stronie głównej i opłatę za nią należy uiścić każdorazowo z góry co 30 dni. Wyróżnienie strony internetowej polega na jej zamieszczeniu w górnej części głównej strony Katalogu, w specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu.
 4. Opłata określona w ustępie 3 pobierana jest z góry za każdorazowe rozpatrzenie przez Administratora wpisu nowo zgłaszanej strony do Katalogu.
 5. Należy wskazać, że opłata, wskazana w ustępie 3, wniesiona za wpis strony internetowej do Katalogu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i nie podlega zwrotowi.
 6. Przy wyborze wyróżnienia wpisywanej do Katalogu strony, zgłaszający powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w komunikatach widocznych na ekranie swojego monitora. Wyróżniony wpis jest umieszczany w Katalogu na okres jednego miesiąca, który jest zwany w dalszej części regulaminu okresem rozliczeniowym.
 7. Okres rozliczeniowy stanowi 30 dni kalendarzowych następujących po sobie w jednym, nieprzerwanym ciągu. Początek okresu rozliczeniowego przypada na pierwszy dzień następujący po zamieszczeniu wpisu na głównej stronie Katalogu.
 8. Okres rozliczeniowy kończy się o północy 30 dnia, licząc od dnia zamieszczenia wyróżnionego wpisu w Katalogu Stron.
 9. Jeśli strona internetowa została wcześniej wyróżniona, wówczas zalogowany użytkownik może w panelu przedłużyć wyróżnienie o kolejne 30 dni, po wcześniejszym ustaleniu takiej potrzeby z Administratora Katalogu.
 10. Bezwzględnym warunkiem wyróżnienia wpisu jest wcześniejsza akceptacja przez Administratora Katalogu zgłoszonej strony oraz wcześniejsze uregulowanie płatności wynikającej z tej usługi. Nie ma możliwości wyboru krótszych okresów rozliczeniowych niż wyżej wskazany.
 11. Dostęp do danych kontaktowych wybranego przedsiębiorstwa lub ogłoszenia uzyskuje każdy zarejestrowany użytkownik, który wniesie wcześniej opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
 12. Po zaksięgowaniu wpłaty określonej w ustępie 12, właściwe dane kontaktowe zostaną dodane do skrzynki odbiorczej profilu użytkownika.
§ 4 Darmowe prowadzenie bloga
 1. Każdy zarejestrowany w Katalogu Stron użytkownik może we własnym profilu darmowo aktywować możliwość prowadzenia przez siebie bloga, do którego może regularnie dodawać wpisy, które z kolei mogą być komentowane.
 2. Blogowy wpis można zapisać, jako wersje roboczą, która wówczas będzie widoczna tylko dla użytkownika profilu.
§ 5 Darmowe ogłoszenia
 1. Każdy może dodawać ogłoszenia, z możliwością uzupełnienia ich zdjęciami.
 2. Dane kontaktowe autora ogłoszenia będą dostępne poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce.
§ 6 Darmowa bramka SMS oraz e-mail
 1. Darmowe wiadomości SMS oraz e-mail mogą zostać wysłane przez każdego zainteresowanego bez konieczności rejestrowania się, jako użytkownik.
 2. Wiadomości SMS oraz e-mail można wysyłać bez ograniczeń ilościowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia w dowolnym momencie usługi bramki sms oraz e-mail.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Wpisy w Katalogu Stron po dokonaniu płatności muszą zostać zatwierdzone przez moderatora, który może także zmienić treść dodanego wpisu.
 2. Moderacji podlegają także wpisy w katalogu przedsiębiorstw, ogłoszenia i wszelkie powiązania profilów z wpisami w Katalogu Stron.
 3. Podmiot zgłaszający daną stronę internetową, dokonując wpisu oświadcza jednocześnie, że jest jej właścicielem lub też działa poprzez właściwe umocowanie.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek treść zamieszczoną w witrynie Katalogu Stron.
 5. Właściciel zgłaszanej strony internetowej publikuje materiały w Katalogu na własną odpowiedzialność.
 6. Regulamin może zostać w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora Katalogu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Katalogu Stron.
 7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga jednostronnie Administrator Katalogu.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące wpisów należy zgłaszać na adres email reklamacja@kredytum.pl
 9. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym została wysłana reklamacja.
 10. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.
Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
Kontakt Regulamin