0
Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Szklarskiej Porębie
User
750000.00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Szklarskiej Porębie

Szklarska Poręba, Jelenia Góra, dolnośląskie, Poland Data publikacji: Grudzień 17, 2019


Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 67
o powierzchni 1,1171 ha, Kw. JG1J/00056529/9

Nieruchomość niezabudowana. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren nieruchomości zróżnicowany, położony na stoku, ukształtowanie terenu typowe górskie, spadziste o dużym kącie nachylenia. Przez część działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Teren działki zadrzewiony oraz zakrzewiony. Teren niezagospodarowany, nieogrodzony. Droga dojazdowa z ulicy Wiejskiej, o dużym kącie nachylenia o nawierzchni utwardzonej.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba uchwalonego przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie uchwałą nr XXX/344/16 z dnia 24.08.2016 r. w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: Uz- tereny usług z zielenią towarzyszącą – to obszary, wskazane dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach w obrębie których minimum 50% powierzchni winna stanowi zieleń urządzona, lub obiektyi urządzenia sportowe i rekreacyjne. Na terenach usług z zielenią towarzyszącą preferuje się usługi z zakresu:
 turystyki i hotelarstwa,
 ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
 opieki społecznej,
 oświaty i nauki,
 kultury, sztuki i rozrywki.
Jako przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne ustalono:
 mieszkalnictwo istniejące,
 mieszkalnictwo projektowane o charakterze towarzyszącym usługom,
 parkingi,
 obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
 ciągi komunikacyjne.
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. JG1J/00056529/9 bez długów i ciężarów.
Cena wywoławcza – 750.000,00 zł. Wadium – 37.500,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 1000.
Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. na konto nr 79 1560 0013 2972 6951 8000 0008 Getin Noble Bank S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Licytacji podlegać będzie cena netto. Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.), do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.
Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.


  Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą


  Komentarze

   Skomentuj (spam oraz obraźliwe wiadomości zostaną usunięte)

   Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Szklarskiej Porębie

   750000.00 zł
   756473222
   Szklarska Poręba, Jelenia Góra, dolnośląskie, Poland

   Powiat Jeleniogórski

   Published date: Grudzień 17, 2019

   Views: 9

   Copyright © dodajogloszenia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone
   Kontakt Jak zarządzać galerią handlową? Regulamin Jak zarządzać galerią handlową?